Obec Veľké Uherce

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 2 hostí 

Pozvánka na 15. plánované OZ

E-mail Tlačiť PDF

Vo Veľkých Uherciach

dňa 17.02.2017

P  O Z  V  Á  N  K  A

v znení § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.“O obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov zvoláva starostka obce 15. plánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce  na deň:

24. február 2017 (piatok) o 18,00 hod.

do zasadačky Obecného úradu vo Veľkých Uherciach

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
 4. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016.
 5. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol v roku 2016.
 6. Plány činnosti komisií pri OZ na rok 2017.
 7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.2/2015 upravujúce nájom nájomných bytov v obci Veľké Uherce.
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 01/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

9. Návrh Dodatku č.7 k VZN č.1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Veľké Uherce.

 1. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
 2. Interpelácia poslancov OZ.
 3. Diskusia.
 4. Schválenie uznesení.
 5. Záver.

 

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Na zasadnutie pozývam:

písomne:          -     poslancov OZ

- hlavného kontrolóra

rozhlasom: -     občanov obce

Posledná úprava Piatok, 17 Február 2017 11:25
 

Vitajte na stránkach obce Veľké Uherce

alt alt kstiel.JPG

Stručné informácie o obci

 • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1274
 • Gotický kostol z roku 1332, renesančne upravený v roku 1669
 • Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia, v 18. storočí barokovo prestavaný a na konci 19. storočia úplne prestavaný v romantizujúcom neogotickom slohu podľa vzorov anglických stredovekých hradov, hodnotná výzdoba interiéru s vyrezávanými drevenými stropmi. Pri kaštieli je anglický park
 • Obyvatelia sa zapojili do SNP
 • Pomník a pamätník padlým v SNP
 • Archeologická lokalita
 • V katastri obce na okraji Drahožickej doliny je vodná nádrž, rekreačné stredisko s podnikovými a súkromnými chatami.

 

 

PRIHLÁSENIE